Alpha Omega

krótki film o wszystkim I short movie about everything
strona tymczasowa I temporary site (time doesn't exist, so..)

czas projekcji I running time: 39'30
POLAND 2007


scenariusz reżyseria i produkcja I written dir. prod. : Mateusz Droba, Poland [contact]
zdjęcia I cinematographed by: Paweł Dunia, Mateusz Droba
montaż I edited by: Mateusz Droba
muzyka oryginalna I oryginal music composers: Sopel von Yassel, Dawid Płodzień

Download:
Teksty I
Texts
[synopsis,director's statement, dialogue list in english with timing, some trivia]
[.pdf format]

Photos #1
[stills from the movie]
[72 dpi web format, JPEG, RGB, packed .rar - circa 600 KB)

Photos #2
[stills from the movie]
[300 dpi print format, JPEG, CMYK, packed .rar - circa 12 MB]

Photos #3
[stills from the movie and production plan]
[300 dpi print format, JPEG, CMYK, packed .rar - circa 12 MB]

Niektóre dane z życia filmu/projekcje
some screenings:

Alfa Omega na Seattle Polish Film Festival 2007 (Independent Winner Award)

[artykuł prasowy] [mirror]

"At 2 p.m. Saturday, the festival adds something new to its lineup: the winner of an indie-film competition, selected by festival fans and staff. According to the festival program, "all accepted submissions must be deemed of sufficient quality to be viewed by a public audience, and be Polish-themed or in a deliberate and meaningful way connected to Polish culture, language or persons."

"The winner was announced over the weekend: Mateusz Droba's "a short film about everything," which is described as attempting to address "everything from A to Z or from alpha to omega. As the title suggests, the film tackles theological and philosophical questions against a backdrop of a story of two twins, passing themselves off as a lawyer and a prosecutor."
The Seattle Times, originally published April 25, 2007
Alfa Omega na Great Lakes Independent Film Festival 2007Considered among the top 100 most popular film festivals in the world, The Great Lakes International Film Festival will take place the last week each September.
From the feature narrative genre to documentary to animation; experimental; horror; Spiritual; “film", the Great Lakes International Film Festival celebrates the film arts in dynamic transition.
As emerging technologies continue to
redefine the form, filmmakers from the Great Lakes, across the country and around the world express the common and the diverse through the age-old tradition. -- The art of the story.Alfa Omega na European Independent Film Festival (Paris) ECU 2008

Official Sellection in Feature Film (pełnometrażowe filmy fabularne, choć film jest tylko średnim
metrażem) (however film is only lenght - medium: circa 40' min.)


Alfa Omega na festiwalu BUSHO w Budapeszcie


   

Krótki opis filmu
short movie synopsis(PL) W pewnym Mieście pojawia się dwóch bliźniaków, jeden z nich podaje się za adwokata działającego w biznesie ubezpieczniowym, o drugim krążą słuchy, że jest prokuratorem. Kierownik, ironiczny idealista oraz Barmanka, zdołowana marzycielka to ich pierwsze ofiary.

(EN) Two twins, passing themselves off as a lawyer and a prosecutor, start their insurance business. A manager - an ironic idealist and cynic, a barmaid - felt down daydreamer - are the first who insure themselves'. A kind of theological, surrealistic, symbolic, politic and cabalistic parabolic love story.


Oświadczenie reżyserskie
Director's statement

(PL)

1. Alfa Omega - krótki film o wszystkim.
Film ma charakter fabuły eksperymentalnej. Sceny i wątki, zatomizowane - jako samodzielne całości, łączą się poprzez postacie bohaterów i ich idee. Brak tu klasycznej historii,
a opowieść ma przede wszystkim charakter metaforyczny i symboliczny.

2. Przenośnia i realizm.
Wątki społeczne, często aktualne, pełnia rolę drugoplanową. Umieszczają zdarzenia w pewnej rzeczywistości, w pewnym czasie, pełnią rolę kotwicy metafory. Jest to w zasadzie film o życiu wewnętrznym.

3. Tempo i rytm.
Każdy film ma swój rytm, które tworzy jego nastrój.
Alfa Omega ma różne tempa, bo życie ma różne tempa. Bywa, że czas się niemiłosiernie dłuży, niekiedy ucieka nim zdążymy się obejrzeć. Inaczej płynie czas zakochanym, inaczej wieloletniemu małżeństwu. A to jest przede wszystkim film o czasie. O zmianie. I o trwaniu, marzeniu by ten wymiar życia okiełznać. Konstrukcja filmu zakłada też pewną celebrację, rytuał - tak jak odprawia się mszę. Rytuał, celebracja ma, jak sądzę, dwie funkcje. Po pierwsze, pozwala uchwycić w symbolu pewne idee, które nie mogą bezpośrednio przejawić się w niedoskonałym świecie, a więc celebracja to ciągłe odnoszenie się, choćby do wiecznej miłości, Boga, a nawet doskonale sprawnego działania. Po drugie, rytuał powinien wrzucać w „zapatrzenie”, pomóc zapomnieć o ego.

3. Stałość i zmiana.
Metafora dotyczy przede wszystkim kwestii trwania i mijania, zmiany. Tęsknimy zarówno do niezmienności, zachowania tego co jest (trwaj chwilo), obawiamy się zmiany, równocześnie jednak odrzucamy zamarcie w skostnieniu, zatrzymaniu, zanik automatyzmów (namiętności), powtarzalność, nudę.
Idea musi stawić czoła rzeczywistości, gdy świat realny zatrzymuje się, marzenie (urojenie) materializuje się siłą samego marzenia. Gdy czas staje, idea trwa wiecznie.
A jednak ruch - to życie. Bezruch - to śmierć. Jeśli marzenie może mieć moc sprawczą, musi towarzyszyć mu wybór. Wiara, że stanie się coś, czego nie znamy, może sprawić, że zaufamy niewiadomej. Ubezpieczenie dotyczy zawsze zdarzenia przyszłego i niepewnego. Nadzieja na wieczną miłość leży w wierze i wyborze.

Tworzenia świata filmu może być podobne do celebrowania religii bez wiary. W życiu nie jest potrzebna wiara w dogmaty lecz ciągłe zawierzenie, na przekór umysłowi i doświadczeniu, w siłę codziennych wyborów, które pozwalają marzeniu odradzać się ciągle na nowo. Potrzebna jest ufność w moc kształtowania świata i rozwoju duszy, wprowadzania praktycznym rozumem parareligijnych form, tak, że w końcu stwarzamy Boga - nasze podstawowe marzenie o wiecznej miłości
.

(EN)

1. The Alpha and the Omega - a short film about everything.
The film is of an experimental plot's character. Autonomized scenes and themes - as self-contained wholes are interlinking through characters and their ideas. There is no classic story, and the narrative is basically of metaphorical and symbolic character.

2. Metaphor and and realism.
Social themes, often current, play a supporting role. They place the events in the certain reality, time - they are the metaphor's anchor. Basically, it is the film about an inner life.

3. Tempo and rhythm.
Every film has its rhythm that creates its atmosphere. The movie has various tempos since life has its various tempos. Once in a while time flies unrelentingly slow; sometimes it passes before we know. Time flies differently for those in love, differently for a long term-marriage. And, first of all, this is the film about time. About a change. And about lasting, dreaming about curbing this life's dimension. The construction of the film also assumes the certain celebration, ritual - the same way a mass is said. A ritual, celebration has, as I believe, two functions. Firstly, it enables to displaying in a symbol the certain ideas, which cannot be directly manifested in the imperfect world; therefore, a celebration is a constant relating to eternal love, God, and even to a perfectly efficient activity. Secondly - a ritual should throw us to "fixation", it should help us to forget about an ego.

3. Constancy and change.
The metaphor concerns, most of all, an issue of lasting and passing, a change. We long for permanence, keeping what is present at the moment (a moment - last forever!); we are afraid of change; simultaneously, we reject standing still in numbness, disappearance of automatisms (passions), repeatability, boredom.
An idea must face a reality; when the real world stops, a dream (illusion) materializes with the power of the dream itself. When time stops, the idea is eternal. Nevertheless, a motion - is a life. Motionlessness - means death. If a dream can have a motive power, there must be a choice accompanying it. A faith that something unknown happen can make us confide in the unknown. Insurance always concerns a future and uncertain event. Hope for eternal love consists in faith and choice.

Creating a world of film can be similar to celebrating a religion without faith. In our life, we do not need faith in doctrines but constant entrusting, in spite of an intellect and experience, in the power of every day's choices that enables a dream to be reborn. What we need is a confidence in the power of shaping the world and developing a soul, implementing para-religious forms by a down-to-earth mind in a way that we eventually create God - our basic dream of the eternal love.